sjuklönelagen

Detta regleras i Lag () om sjuklön (Sjuklönelagen). För rätt till sjuklön från arbetsgivaren och vid längre sjukfall för rätt till ersättning från det allmänna (Försäkringskassan) krävs att arbetstagaren styrker nedsättning av arbetsförmågan. För att få sjuklön måste en arbetstagare lämna skriftlig. Enligt sjuklönelagen har arbetsgivaren en skyldighet att betala ut lön för den sjuke arbetstagaren under de första 14 dagarna. Sjuklönen innebär enligt § 6 i Lagen om sjuklön 80 % av lönen inklusive första dagen som karensdag. Efter 8 dagars sjukskrivning krävs det läkarintyg på att du som arbetstagare inte klarar av. Inledande bestämmelser. 1 § En arbetstagare har enligt vad som följer av denna lag rätt att vid sjukdom behålla lön och andra anställningsförmåner (sjuklön). Lagen inskränker inte den rätt till sjuklön som kan finnas enligt någon annan lag. AD nr Arbetsdomstolen finner att ersättning för övertidsarbete som utförts  ‎Sjuklönens storlek · ‎Sjuklöneperioden · ‎Särskilt högriskskydd · ‎Ersättning för vissa.

Sjuklönelagen - jag vill

Om anmälningsskyldighet vid inträffad arbetsskada finns föreskrifter i 42 kap. Arbetsgivaren är inte skyldig att betala ut sjuklönen innan arbetstagaren har lämnat försäkran. Ett beslut som avses i första stycket första meningen får även meddelas för en sjukperiod när den sökande som givare av biologiskt material enligt lagen På så sätt kan du också titta närmare på rådande kollektivavtal. Företaget du arbetar på är stort och ska följa kollektivavtalet. I anmälan ska uppgift lämnas om 1. sjuklönelagen

Sjuklönelagen Video

HR/Lön